Template:
Text Block

StarTech.com Garantiebeleid

Technische ondersteuning

StarTech.com biedt levenslange technische ondersteuning als een integraal onderdeel van het streven naar het bieden van toonaangevende oplossingen van onze bedrijfstak. Als u ooit hulp met uw product nodig heeft, verzoeken wij u naar de Ondersteuningspagina te gaan en ons omvangrijke aanbod van online hulpmiddelen, documentatie en downloads te bekijken.


Vervangende garantie

Raadpleeg voor producten die via wederverkopers en distributeurs zijn gekocht het retourbeleid van de verkoper bij wie u het product oorspronkelijk heeft gekocht; alle producten die voor terugzending of vervanging via de oorspronkelijke verkoper in aanmerking komen, moeten naar deze verkoper worden gestuurd. 


StarTech.com accepteert alleen directe retournering van een product voor vervanging volgens de vermelde garantieservice nadat de oorspronkelijke retourperiode van de plaats van verkoop is verstreken. 


Voor hulp bij garanties buiten de voorwaarden van de oorspronkelijke verkoper kunt u contact opnemen met ons Technische ondersteuningsteam. Ons team kan helpen met het oplossen van problemen, advies geven of de volgende stappen aangeven als uw product moet worden vervangen.  
Voor een niet-defect product dat rechtstreeks bij StarTech.com werd gekocht, geldt dat u het binnen 30 dagen na de originele aankoopdatum kunt terugsturen voor een terugbetaling. Raadpleeg de onderstaande garantie-informatie voor producten die rechtstreeks bij StarTech.com werden gekocht.

Als u vragen heeft over de teruggaveprocedure kunt u contact opnemen met onze klantenservice op 1-800-265-1844 (Noord-Amerika) of 00-800-7827-8324 (Europa).


Garantiebepalingen

StarTech.com garandeert haar producten tegen defecten in materiaal en uitvoering voor de perioden vermeld in de meest recente versie van de documentatie Product Technische Specificatie voor het desbetreffende product. Tijdens deze periode kunnen de producten worden teruggestuurd ter vervanging door een vergelijkbaar product naar eigen inzicht. De garantie dekt alleen de kosten voor onderdelen en arbeidsloon. StarTech.com garandeert haar producten niet tegen gebreken of schade die zijn ontstaan door verkeerd gebruik, misbruik, modificaties of normale slijtage. De garantietermijn kan door StarTech.com willekeurig worden aangepast.


Garantievoorwaarden

StarTech.com is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van programma's, gegevens of verwisselbare opslagmedia. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van programma’s of gegevens op verwisselbare opslagmedia.


Eventuele garanties die kunnen worden opgelegd door de toepasselijke wetgeving zijn beperkt tot de voorwaarden van deze beperkte garantie. In geen enkel geval zal StarTech.com aansprakelijk worden gesteld voor incidentele, speciale of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van omzet, winst, gegevens of gebruik, of op grond van verbintenis of onrechtmatige daad of garantie, ten gevolge van of verbonden met het gebruik of de werking van het product, zelfs als StarTech.com op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade.


U gaat ermee akkoord dat vervanging of terugbetaling, voor zover van toepassing, onder de hierin beschreven garantievoorwaarden uw enige en exclusieve rechtsmiddel is met betrekking tot een schending van de hierin beschreven beperkte garantie door StarTech.com. Indien StarTech.com, ondanks de voornoemde beperkingen, om welke reden dan ook aansprakelijk wordt gesteld voor door u geleden schade met betrekking tot deze overeenkomst, dan zal de aansprakelijkheid van StarTech.com worden beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de voor het product betaalde prijs.


In sommige landen, provincies of rechtsgebieden mag incidentele schade of gevolgschade aan consumentenproducten niet worden uitgesloten of beperkt. Bovendien kunnen er in sommige gebieden, zoals in de Europese Unie, aanvullende nationale of regionale richtlijnen bestaan voor een verplichte minimale garantietermijn op een product. In dergelijke rechtsgebieden zijn de uitsluitingen, beperkingen of vastgelegde garantietermijnen van deze beperkte garantie wellicht niet op u van toepassing. StarTech.com houdt zich aan alle nationale of regionale richtlijnen aangaande een verplichte minimale garantietermijn op een product, in het geval dat de oorspronkelijk voor het product geldende garantietermijn door StarTech.com niet voldoet aan het wettelijk minimum.


Garantietermijn

De oorspronkelijke klant die een product bij StarTech.com aanschaft valt onder de garantieservice van StarTech.com voor de vastgestelde garantieperiode vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop. Als er op verzoek geen bewijs van aankoop (kassabon of factuur) kan worden voorgelegd, is StarTech.com niet verplicht tot het leveren van garantieservice.


Wat NIET gedekt is

Het is van belang op te merken dat onze garantie geen onvoorwaardelijke garantie is voor de duur van de garantieperiode. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van StarTech.com. De garantie is niet van toepassing op het softwaregedeelte van een product of op een product dat beschadigd is geraakt door een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, verkeerde installatie, gebruik niet in overeenstemming met de productspecificaties en instructies, natuurlijke of persoonlijke rampen, of ongeoorloofde wijzigingen, reparaties of modificaties.


De garantie is niet van toepassing op gebeurtenissen zoals:

  • Alle schade die niet is ontstaan door fabricagefouten
  • Ondoelmatig gebruik van het product, of gebruik in een ervoor niet geschikte omgeving, zoals dit door StarTech.com wordt bepaald
  • Elk product dat zonder officiële toestemming van StarTech.com is gemodificeerd, of waarvan het serienummer of het garantielabel is beschadigd, veranderd of verwijderd


Schade, slijtage of storingen die zijn ontstaan door:

  • Ongevallen, verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, vuur, water, bliksem, of andere vormen van overmacht, commercieel of industrieel gebruik, ongeoorloofde productmodificatie of het niet opvolgen van de bij het product meegeleverde instructies
  • Producten van derden die gebruik maken van StarTech.com onderdelen worden niet gedekt door de garantie. Raadpleeg uw handelaar of de desbetreffende fabrikant voor nadere informatie
  • Alle transportschade (claims MOETEN worden ingediend bij de vervoerder)
  • Ongeoorloofde reparaties aan een product van StarTech.com maken de garantie ongeldig


StarTech.com behoudt zich het recht voor om de garantieservice te weigeren van een product dat door niet-StarTech.com personeel is veranderd, gemodificeerd of gerepareerd.


StarTech.com levert geen garantie dat dit product zal beantwoorden aan uw vereisten. Het is uw verantwoordelijkheid te bepalen of dit product voor uw doel geschikt is.


Kosten voor teruggave of installatie

U bent verantwoordelijk voor de verzendkosten van het product naar StarTech.com. StarTech.com betaalt de kosten voor het naar u terugzenden van het product.


StarTech.com behoudt zich het recht voor om het product te allen tijde en naar eigen inzicht te vervangen door een product met vergelijkbare prestaties.


Beperking van aansprakelijkheid

In geen enkel geval zal de aansprakelijkheid van StarTech.com Ltd en StarTech.com USA LLP (of hun functionarissen, directeuren, werknemers of agenten) voor enige schade (directe of indirecte, speciale, incidentele, strafschade, gevolgschade, of andere schade), winstderving, zakelijke of geldelijke verliezen, ten gevolge van of verbonden met het gebruik van het product hoger zijn dan de werkelijk voor het product betaalde prijs.

Wacht...
Back to top